Temat: zwrot wadium przed wyborem a po wygaśnięciu oferty

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. Wyboru najkorzystniejszej oferty jeszcze nie ma. Wykonawca prosi o zwrot wadium.

I co?

2 (edytowany przez Marta 2018-04-27 11:34:46)

Odp: zwrot wadium przed wyborem a po wygaśnięciu oferty

zwróć mu po wyborze

3

Odp: zwrot wadium przed wyborem a po wygaśnięciu oferty

Pytam o inne rozwiązanie.

4

Odp: zwrot wadium przed wyborem a po wygaśnięciu oferty

No raczej masz tylko do dyspozycji art.46 Pzp.

5

Odp: zwrot wadium przed wyborem a po wygaśnięciu oferty

komentarz z www.portal.zp

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (art. 46 ust. 1 ustawy Pzp).

Rozpatrując możliwość wcześniejszego zwrotu wadium, zważyć należy, że brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Jest to konsekwencją postawy wykonawcy świadczącej o tym, że nie jest zainteresowany dalszym ubieganiem się o udzielenie zamówienia, a tym samym zawarciem umowy, której zabezpieczeniem było wadium. Na skutek tego, że odpada przyczyna dla której zamawiający wymagał od wykonawców wniesienia wadium (podpisanie umowy na warunkach wynikających z oferty i wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), jego przetrzymywanie przez zamawiającego po wykluczeniu wykonawców z postępowania jest nieuzasadnione. Wadium nie stanowi już bowiem dla zamawiającego zabezpieczenia skutecznego zawarcia umowy.

Dlatego też zamawiający, który w opisanej sytuacji dokona zwrotu wadium w terminie wcześniejszym niż wynika to z uregulowań ustawy Pzp, nie powinien z tego powodu narazić się na zarzut naruszenia przepisów ustawy. Zważyć należy, że skoro ustały przyczyny dla których żądano wniesienia wadium, to naturalną konsekwencją jest jego zwrot. Postępując w ten sposób zamawiający nie wpływa w żaden sposób na dalszy bieg postępowania.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wcześniejszy zwrot wadium jest wyrazem dobrej woli zamawiającego, a roszczenia wykonawców w tym zakresie są bezpodstawne z uwagi na brzmienie art. 46 ustawy Pzp.

Być może kolejna nowelizacja ustawy Pzp usankcjonuje prawnie praktykę zamawiających w tym zakresie.

6

Odp: zwrot wadium przed wyborem a po wygaśnięciu oferty

To prawda, dobra wola zamawiającego wink