Temat: ponowne złożenie wadium

art. 46 ust. 3

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.


Czy należy wezwać po rozstrzygnięciu odwołania i wyborze za najkorzystniejszą, czy po rozstrzygnięciu odwołania i już na etapie uznania za najwyżej ocenioną?

2

Odp: ponowne złożenie wadium

Zobacz też wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r., KIO 2644/15 - dotyczy wykładni per analogiam wyprowadzonej z przepisów art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 3 Pzp, w przypadku gdy ustawodawca nie przewidział expressis verbis zachowania zamawiającego i wykonawców w stosunku do instytucji wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, w warunkach zwrotu jego wadium

3

Odp: ponowne złożenie wadium

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - a nie najwyżej oceniona.

4

Odp: ponowne złożenie wadium

tez czytam, że jest tam najkorzystniejsza