1

Temat: Wadium niezgodne z SIWZ - odrzucenie oferty?

W SIWZ zapisaliśmy, że z wadium musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Ponadto wpisaliśmy, że wypłata wadium nie może być uzależniona od jakichkolwiek dodatkowych warunków, które musiałby spełnić Zamawiający.
Tymczasem w dwóch ofertach otrzymaliśmy wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej (tej samej firmy ubezpieczeniowej), w której jest napisane, że "żądanie zapłaty powinno być doręczone do gwaranta najpóźniej w terminie 3 dni po okresie ważności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności".

Wydaje mi się, że to jest właśnie postawienie dodatkowego warunku Zamawiającemu, którego my nie chcieliśmy. Takie wątpliwe wadia wnieśli wykonawcy, których oferty plasują się na 3 i 4 miejscu.

Czy uważacie, że te oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp?

2

Odp: Wadium niezgodne z SIWZ - odrzucenie oferty?

A daliście wzór gwarancji?. Raczej nie, a taki zapis "wypłata wadium nie może być uzależniona od jakichkolwiek dodatkowych warunków, które musiałby spełnić Zamawiający"  - nie mieści się w przepisie 89.1.7.

Każda gwarancja powinna określać:
1)    beneficjenta gwarancji (czyli zamawiającego),
2)    kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ),
3)    termin ważności (nie krótszy niż termin związania ofertą)
4)    stwierdzać, że ma charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na każde żądanie.

Dodatkowo każda gwarancja powinna określać sytuacje, w których możliwe jest jej wykorzystanie, a więc przypadki, w których zamawiający może zatrzymać wadium. Konsekwencją tego, zakres gwarancji powinien wyliczać te przypadki w taki sposób, aby treść gwarancji nie budziła wątpliwości i zabezpieczała roszczenia zamawiającego.

Rozumiem, że powyższe zawiera się w tej gwarancji zgodnie z waszym siwz.

Moim zdaniem wadium zostało wniesione i w dodatku zostało wniesione w sposób prawidłowy.

A dodatkowo jeśli są na 4 i 5 miejscu - dajcie sobie spokój.

3

Odp: Wadium niezgodne z SIWZ - odrzucenie oferty?

Wszystkie pozostałe elementy gwarancji są w porządku. Tylko ten limit czasowy na poinformowanie o wystąpieniu zdarzenia.
Ale poczytałam orzeczenia i wydaje się, że jednak ten zapis nie powoduje, że gwarancja nie jest bezwarunkowa (tj. tak czy inaczej nie trzeba uzasadniać słuszności zatrzymania wadium).
Dziękuję za pomoc.

4

Odp: Wadium niezgodne z SIWZ - odrzucenie oferty?

mon.de, przecież ten gwarant wydłuża Ci o trzy dni okres obowiązywania gwarancji a Ty się zastanawiasz.

5

Odp: Wadium niezgodne z SIWZ - odrzucenie oferty?

Chyba nie tak do końca. Gwarancja obowiązuje w swoim terminie (tak jak termin związania ofertą). A te trzy dni dotyczą terminu zgłaszania żądania wypłaty wadium. Nie zmienia to faktu, że okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium muszą i tak zmieścić się w terminie obowiązywania wadium (a nie jeszcze dodatkowo w tych trzech dniach).