Temat: Zatrzymanie wadium wyrok SN

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=944-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2017