Temat: gwarancja ubezpieczeniowa

Witam.
Przetarg nieograniczony, wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej - niestety w kopii. Trochę poczytałem i sprawdziłem treść gwarancji - z treści wynika, że nie ulega wygaśnięciu z chwilą jej zwrotu do Gwaranta. I byłoby dobrze gdyby nie jeden szkopuł - kopia jest niepotwierdzona za zgodność z oryginałem.
Pytanie: uznać czy wykluczyć (24.2.2) ewentualnie odrzucić (89.1.2)?
Pozdrawiam

2

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

W wyroku z dnia 23 września 2014 r., KIO 1883/14, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ?Brak złożenia oryginału ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. w związku z art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. Przepis art. 45 ust. 3 ustawy P.z.p. nakazuje wnoszenie wadium przed upływem terminu składania ofert. Niezłożenie oryginału ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej powoduje skutek niewniesienia wadium, wynikający z art. 24 ust. 2 pkt 2 P.z.p., zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 P.z.p., albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykonawcy z reguły starają się przeciwdziałać przepadkowi wadium, wtedy gdy zachodzą przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Wystarczy, więc zwrot oryginału gwarancji do wystawcy, aby ten uznał, że jego zobowiązanie nie istnieje. W sytuacji, gdy zamawiający nie dysponuje ważnym i skutecznym oryginalnym oświadczeniem gwaranta - co do zapłaty wadium, realizowanie uprawnień zamawiającego - jako beneficjenta tej gwarancji mogłoby okazać się niemożliwe, niespełniające wymogu bezwarunkowej płatności na pierwsze żądanie. Ponadto z braku tego dokumentu, zamawiający nawet nie był w stanie stwierdzić, czy obejmuje on zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Zamawiający w sposób w pełni zasadny wykluczył odwołującego z postępowania za nie załączenie do złożonej oferty gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr (?), co jest równoznaczne z niewykazaniem wniesienia wadium. Zarzut naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 P.z.p., art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. poprzez wykluczenie odwołującego z postępowania nie znalazł potwierdzenia.?

3

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

wykluczyć

4

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

A jak było napisane w Waszej siwz o tym nic nie piszesz bo jak nie napisaliście to wyk. może mieć pretensje do Was (wiem , wiem jest ustawa ale który mały czy średni ją czyta!!) jeżeli jest napisane ,że masz złożyć w oryginale w danym miejscu przed złożeniem oferty a do oferty załączyć  kopię choć niekoniecznie, to może mieć pretensje do SIEBIE. To tak jakby chciał w kasie wpłacić skserowane banknoty... hahaha

5

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i odrzucić (art. 89 ust. 1 pkt 5)

6

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

wykluczasz 24.2.2. nie wniósł wadium, z klauzulą ,że ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą 24.4. 89.1.5 nie dotyczy PN

7

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Też tak mi się wydawało, że jak nie ma oryginału to odrzucamy ofertę.
Ale do czasu gdy nie przeczytałem wyroku KIO 628/2011 gdzie czyatmy:

?W ocenie Izby Odwołujący prawidłowo wniósł wadium i udokumentował ten fakt. Wadium zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a dowodem jego wniesienia przed upływem terminu składania ofert była poświadczona za zgodność
przez wykonawcę kopia tej gwarancji, załączona do oferty. Twierdzenia Zamawiającego o związanym z nieprzedstawieniem oryginału gwarancji wadialnej ryzyku wystąpienia w przyszłości niemożliwości zaspokojenia ewentualnych roszczeń, Izba uznała za
bezpodstawne.?

Jeżeli zaś chodzi o zapisy dot. wygaśnięcia gwarancji w chwili jej zwrotu ubezpieczycielowi, dalej w tym samym wyroku czytamy:

?Izba nie dopatrzyła się ryzyka niemożliwości skutecznego dochodzenia roszczeń w postanowieniu punktu 6.1 gwarancji, zgodnie z którym gwarancja wygasa z chwilą jej zwrotu przed upływem terminu jej ważności. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej,
zawierana przez wykonawcę, tworzy stosunek prawny, w którym stroną zobowiązaną do świadczenia jest gwarant (zakład ubezpieczeń), a podmiotem uprawnionym ? beneficjent, czyli zamawiający. Należy stwierdzić, że jedynie podmiot uprawniony
ze stosunku gwarancji może swoim uprawnieniem dysponować, zatem tylko zwrot gwarancji dokonany przez beneficjenta gwarancji (zamawiającego) może prowadzić do jej wygaśnięcia przed upływem okresu ważności, natomiast zwrot oryginału
dokumentu przez wykonawcę (zleceniodawcę) pozostaje bez wpływu na byt stosunku prawnego nawiązanego w wyniku zawarcia umowy. Nie wydaje się możliwe, aby zakład ubezpieczeń mógł skutecznie uchylić się od spełnienia świadczenia w przypadku
zajścia zdarzenia objętego gwarancją, podnosząc zarzut jej wygaśnięcia na skutek zwrotu oryginału dokumentu przez wykonawcę. Podkreślić bowiem należy, że gwarancja jest nieodwołalna, co wynika wprost z jej treści, zatem zachowanie się
wykonawcy (zwrot gwarancji), nie może rodzić skutków prawnych. Powyższe potwierdza przedstawione przez Odwołującego na rozprawie pismo członków zarządu gwaranta, w którym stwierdza się, że zwrot gwarancji przed upływem okresu jej
ważności (pkt 6.1.), a tym samym jej wygaśnięcie przed upływem terminu ważności, jest skuteczny jedynie w przypadku zwrotu przez podmiot uprawniony a więc beneficjenta gwarancji.?

I tu zagwozdka: odrzucić ale dla czego? na jakiej podstawie? Tym bardziej że w siwz był tylko zapis że potwierdzenie wniesienia wadium w formie oryginału lub kopii.

I co Wy na to? Podpowiedzcie co z tym fantem zrobić.

8

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Nik nie borykał się z takim problemem?

9

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

KIO 2873/16 może być pomocny

10

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Czyli dwa odmienne orzecznictwa KIO 2873/16 VS KIO 628/2011.
I którym się podeprzeć? Jaką drogę byście wybrali w swoich postępowaniach?

11

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Sygn. akt: KIO 2166/15
Zgodnie bowiem z wyrokiem KIO z 05.12.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 1367/08: ?Załączenie kopii gwarancji
ubezpieczeniowej do oferty, nie może stanowić przesłanki do wykluczenia wykonawcy na
podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W chwili
składania oferty była ona bowiem zabezpieczona wadium, przy czym wystąpił błąd jedynie
co do formy dokumentu potwierdzającego fakt jego wniesienia." Wskazał, że fakt
przedłożenia kopii nie powinien automatycznie stanowić podstawy do odrzucenia takiej
oferty, albowiem nie oznacza to, że wadium nie zostało przez wykonawcę wpłacone. Jest to
bowiem ewidentna podstawa to tego, aby wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień
odnośnie treści przedłożonych dokumentów, w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, czego jednak
Zamawiający w niniejszej sprawie nie uczynił. Dlatego też Odwołująca przychyla się do
stanowiska składu KIO w wyroku z 30.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1466/14: ?wezwanie do
uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Prawa
zamówień publicznych jest obowiązkiem Zamawiającego. Jeżeli z dokumentów załączonych
do oferty nie wynika, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu (bądź nawet
wydaje się wynikać, że wykonawca warunku nie spełnia) - ustawa daje możliwość
wykonawcy konwalidowania oferty"

znaczy się, że jak ma u siebie oryginał to wadium wniesione, a w zakresie kopii niepotwierdz. za zgodność należy wezwać

12

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

zes napisał/a:

Sygn. akt: KIO 2166/15
Zgodnie bowiem z wyrokiem KIO z 05.12.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 1367/08: ?Załączenie kopii gwarancji
ubezpieczeniowej do oferty, nie może stanowić przesłanki do wykluczenia wykonawcy na
podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W chwili
składania oferty była ona bowiem zabezpieczona wadium, przy czym wystąpił błąd jedynie
co do formy dokumentu potwierdzającego fakt jego wniesienia." Wskazał, że fakt
przedłożenia kopii nie powinien automatycznie stanowić podstawy do odrzucenia takiej
oferty, albowiem nie oznacza to, że wadium nie zostało przez wykonawcę wpłacone. Jest to
bowiem ewidentna podstawa to tego, aby wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień
odnośnie treści przedłożonych dokumentów, w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, czego jednak
Zamawiający w niniejszej sprawie nie uczynił. Dlatego też Odwołująca przychyla się do
stanowiska składu KIO w wyroku z 30.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1466/14: ?wezwanie do
uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Prawa
zamówień publicznych jest obowiązkiem Zamawiającego. Jeżeli z dokumentów załączonych
do oferty nie wynika, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu (bądź nawet
wydaje się wynikać, że wykonawca warunku nie spełnia) - ustawa daje możliwość
wykonawcy konwalidowania oferty"

znaczy się, że jak ma u siebie oryginał to wadium wniesione, a w zakresie kopii niepotwierdz. za zgodność należy wezwać

Wezwać do uzupełnienia wadium z 26 ust 3 ?? sad

13

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Właśnie. Co teraz wzywamy do uzupełnienia wadium z 26.3? To nowość.

Ale być może, dotyczy to tylko sytuacji  gdy kopia gwarancji  została złożona z ofertą.

14 (edytowany przez eva 2017-09-08 05:37:03)

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

Moim zdaniem należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Oferta nie jest zabezpieczona wadium. Wadium w formie kopii gwarancji ubezpieczeniowej nie zabezpiecza interesów Zamawiającego.  Poprawne wniesienie wadium jest bardzo istotne gdyż dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie można uzupełniać.


Sygn. akt: KIO 1544/11, Wyrok KIO z dnia 2 sierpnia 2011 r.
"Zatem słusznie podniósł zamawiający, iż złożenie przez odwołującego w terminie składania ofert kopii dokumentu gwarancji bankowej uwzględniając treść przywołanej przesłanki wygaśnięcia gwarancji, nie może być uważane za skuteczne wniesienie wadium, zamawiający nie miał bowiem pewności co do tego, czy dokument gwarancji w dacie otwarcia ofert, lub w dacie późniejszej, nie został zwrócony do wystawcy, a w konsekwencji, czy złożona oferta pozostawała zabezpieczona wadium. Zatem, jeżeli zamawiający nie dysponuje oryginałem gwarancji, nie ma pewności, czy gwarancja nie wygasła w wyniku jej zwrotu. Należy przy tym podzielić pogląd, że z treści dokumentu nie sposób wywodzić, że zwrotu dokumentu może dokonać wyłącznie beneficjent; uzasadnione jest zatem twierdzenie, że zwrotu oryginału gwarancji może dokonać ten podmiot, który nim rzeczywiście dysponuje, a w okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie jest nim zamawiający. Trzeba w tym miejscu także podkreślić, że zamawiający powinien mieć możliwość zaspokojenia swoich roszczeń przez cały okres związania ofertą. W opinii Izby obowiązkiem odwołującego było dochowanie należytej staranności przy wnoszeniu wadium, zauważając, że okoliczność wniesienia wymaganego wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna być niesporna, a ewentualne wątpliwości w tym zakresie nie podlegają wyjaśnieniu w sposób przewidziany dla treści oferty na zasadach art. 87 ust. 1 ustawy lub wyjaśnianiu treści dokumentów służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( art. 26 ust. 4 ustawy pzp). Zatem załączona do oferty kserokopia gwarancji bankowej w świetle powołanej treści pkt 7 zobowiązania gwarancyjnego nie może stanowić podstawy do uznania, że wniesiono wadium".

15

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

i przy tym powinniśmy zostać

16

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

KIO strasznie miesza w tym zakresie

17

Odp: gwarancja ubezpieczeniowa

janek159 napisał/a:

Właśnie. Co teraz wzywamy do uzupełnienia wadium z 26.3? To nowość.

Ale być może, dotyczy to tylko sytuacji  gdy kopia gwarancji  została złożona z ofertą.

na zdrowy rozsądek nie można wezwać o uzupełnienie wadium i tego trzymamy się, ale KIO zamieszało ostro w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej, upierając się, że jeśli wykonawca posiada oryginał, a przedłożył kopię niepotwierdzoną za zgodność - to wezwać.

w którymś z przytoczonych w tym temacie wyroków Zamawiający w takiej sytuacji wykluczył Wykonawcę, co jak się okazało, nie było uzasadnione.