1

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jak w takim przypadku podejść do tematu w sytuacji , postępowanie powyzej progu, gdy nie odznaczyłam przesłanki dotyczacej naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego??? (wspomnę, ze mam zaznaczone przesłanki dotyczace naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska i prawa pracy" - żądałam tylko obligatoryjnych przesłanek wykluczenia i zdania sa podzielone czy odznaczać przesłankę dot. naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego, boję się ryzykować - postępowanie ze środków unijnych, w jaki sposób obroniłabym stanowisko???  (de facto i tak na potwierdzenie  Wykonawca składa na KRK, o którym to dokumencie jest napisane w SIWZ)

Moje pytanie,
-gdy dokonam zmiany SIWZ w zakresie JEDZ-a (zamieszczę prawidłowy JEDZ do wypełnienia) to jest to zmiana istotna czy nie???,
-na ile dni przed otwarciem powinnam dokonać zmiany JEDZ-a???

Proszę o podpowiedzi. Bardzo pilne!

2

(10 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jak w takim przypadku podejść do tematu w sytuacji , postępowanie powyzej progu, gdy nie odznaczyłam przesłanki dotyczacej naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego??? (wspomnę, ze mam zaznaczone przesłanki dotyczace naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska i prawa pracy" - żądałam tylko obligatoryjnych przesłanek wykluczenia i zdania sa podzielone czy odznaczać przesłankę dot. naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego, boję się ryzykować - postępowanie ze środków unijnych, w jaki sposób obroniłabym stanowisko???  (de facto Wykonawca składa na potwierdzenie KRK

Moje pytanie,
-gdy dokonam zmiany SIWZ w zakresie JEDZ-a (zamieszczę prawidłowy JEDZ do wypełnienia) to jest to zmiana istotna czy nie???,
-na ile dni przed otwarciem powinnam dokonać zmiany JEDZ-a???

Proszę o podpowiedzi. Bardzo pilne!

3

(14 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

jo napisał/a:

bramka nr 2

Proszę o potwierdzenie, czyli, powinno się żądać specyfikacje (opis) oferowanego urządzenia na podstawie art.26 ust. 2 ustawy pzp od wykonawcy najkorzystniejszego???, a w formularzu ofertowym Wykonawca tylko oświadcza jaki proponuje sprzętu??

Ale przecież czasami jest tak, ze po nazwie modelu, producenta, nie wiemy czy dany sprzęt będzie odpowiadał zamawiającemu i jeżeli specyfikacja techniczna sprzętu nie będzie dołączona do oferty, wówczas Wykonawca, który potencjalnie będzie wiedział, ze jest najkorzystniejszy tak sporządzi opis (specyfikacje techniczną), aby odpowiadała Zamawiającemu ...
Zawsze tak było, ze dołączał Wykonawca specyfikację techniczna (formularz cenowy) do oferty .... i nie podlegała specyfikacja techniczna jakimkolwiek uzupełnieniom ...
Mam mętlik w głowie ...

4

(14 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam,
przygotowuje postępowanie na dostawę serwera, szt.1
W formularzu ofertowym wymagam , aby wykonawca podał nazwę producenta, typ i model urządzenia. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ są wskazane parametry techniczne urządzenia. Czy do oferty mogę żądać specyfikację techniczna oferowanego serwera. Czy raczej powinno się żądać specyfikacje oferowanego urządzenia na podstawie art.26 ust. 2 ustawy pzp od wykonawcy najkorzystniejszego???
Czy nie ma to znaczenia ....

5

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetłumaczył pracownik Wykonawcy. Moje pytanie czy wystarczy, czy jednak ma się podpisać osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

Dzień dobry,

do oferty żądałam certfikatu ..., certyfikat został dołączony do oferty w języku angielskim. W SIWZ miałam, ze dokumenty sporządzone w języku obcym maja być tłumaczone na język polski.
Czy wystarczy jak pracownik wykonawcy przetłumaczy na język polski i się podpisze? Czy oprócz pracownika wykonawcy musi się na dokumencie przetłumaczonym podpisać osoba reprezentująca wykonawcę ???

7

(10 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam,
mam takie pytanie, już wcześniej pisałam zapytanie..., mało odpowiedzi ...

W postępowaniu powyżej progu żądam tylko obligatoryjnych przesłanek dotyczacych podstaw wykluczenia
1. informacja z KRK (paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia)
2. Oświadczenia wykonawcy (paragraf 5 pkt 5 rozporządzenia oraz paragraf 5 pkt 6 rozporządzenia) tj.:
- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - albo? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu JEDZ-a, dotyczącej części C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Czy mam oznaczyć (czy NIE) do wypełnienia dla Wykonawcy następujące podstawy wykluczenia, dotyczy poniższych przesłanek.

a)naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego
b) układ z wierzycielami
c)inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
d) aktywami zarządza likwidator
e)działalność gospodarcza jest zawieszona
f)winien poważnego wykroczenia zawodowego
g)bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
h)rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Bardzo proszę o podpowiedź. Bardzo pilne!

8

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Nikt się nie wypowie sad

9

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam,
mam takie pytanie,
W postepowaniu powyżej progu żądam tylko  obligatoryjnych  przesłanek dot. podstaw wykluczenia
1. informacja z KRK (paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia)
2. Oświadczenia wykonawcy (paragraf 5 pkt 5 rozporządzenia oraz paragraf 5 pkt 6 rozporządzenia)

Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu JEDZ-a, dotyczącej części C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Czy mam oznaczyć (czy NIE) do wypełnienia dla Wykonawcy następujące podstawy wykluczenia, dotyczy poniższych przesłanek.

-naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego
- układ z wierzycielami
- inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
- aktywami zarządza likwidator
- działalność gospodarcza jest zawieszona
- winien poważnego wykroczenia zawodowego
- bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
- rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Bardzo proszę o wskazówki.

Witam,
Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania dostawy dołączył oświadczenie własne, ze dostawa została wykonana należycie i terminowo, dołączył również fakturę z dowodem wpłaty przez kontrahenta. Ponadto oświadcza, ze podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, (dostawa była wykonywana dla Niemców), ze względu na tajemnicę handlową nie wystawi Wykonawcy referencji. Czy mogę uznać oświadczenie + fa z dowodami wpłaty???

11

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dziękuje za odpowiedzi

12

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

O ile pamiętam była na stronie UZP opinia, zeby inf. dot. RODO zawierać w ogł o zamówieniu i SIWZ

13

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam,
przygotowuje postep. powyzej progu. Nie ma tam wystarczająco miejsca, aby wpisać np. w inf. dodatkowych zapisów dot. RODO. czy maja Pąństwo jakiś pomysł, aby w skrócie zawrzeć inf. dot. RODO...

14

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam, w SIWZ spotkałam się z takim zapisem.
"W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym" Rozumiem, ze JEDZ składa sie w postaci elektronicznej, ale o jakie inne jeszcze oświadczenia chodzi. Na jakiej podstawie taki zapis? Bardzo proszę o wyjaśnienie.

15

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam,
postępowanie powyżej progu. W opisie przedmiotu zamówienia mam, wyszczególnionego minimalne wymagane parametry urządzenia. W formularzu ofertowym Wykonawca ma wskazać model i typ proponowanego urządzenia.

Czy mogę zażądać do oferty , aby Wykonawca dołączył specyfikację techniczną oferowanego urządzenia???

Czy taka specyfikację techniczna powinno się żądać na potwierdzenie, ze oferowane urządzenia spełnia wymagania określone przez zamawiającego (art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy), na wezwanie zamawaiajacego z art. 26 ust.1 ustawy pzp?

16

(0 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam,
PN ponizej progu, chcemy dać mozliwośc udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednakże chcemy udzielić zaliczek z zabezpieczeniem. Czy ktoś może podpowie jakie zapisy dotyczace zabezpieczenia udzielonej przez zamawiającego zaliczki.

ok, a z oświadczeń...?

Chciałabym żądać minimum dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  w postępowaniu tylko nie wiem, które MUSZĘ żądać (mam obowiązek żądać w postęp. powyzej progu), a których NIE.
Bardzo proszę o wskazanie tych dokumentów i oświadczeń, które są OBLIGATORYJNE w post. powyzej progiu unijnego.

19

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam, chcemy dopuścić złożenie oferty w walucie EURO. Czy mógłby mi podpowiedzieć jaki zapis W SIWZ zastosować przy porównaniu ofert dla Wykonawców składających ofertę w PLN i EUR. (może ktoś już taki zapis stosował...)
Czy ewentualnie może być taki zapis , ze Zamawiający informuje ponadto, iż w przypadku na przykład określenia kwoty oferty jednego wykonawcy w Euro, a innego wykonawcy w PLN, dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Po przeliczeniu oferty złożonej w EURO na PLN wg zapisu powyzej Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług.

Dzień dobry,
Wykonawca załącza do oferty wykaz osób, gdzie wpisuje kierownika robót elektrycznych, jako podstawę dysponowania wpisuje umowa o pracę. Następnie dołączone jest zobowiązanie tej osoby (kierownika robót) do dodania zasobów Wykonawcy w postaci kierownika robót elektrycznych na okres wykonywania zamówienia. Dalej w zobowiązaniu jest napisane, ze ten kierownik robót zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym na okres wykonywania zamówienia. Jak w takiej sytuacji się postępuje? uznać czy należy wyjaśniać...???

Wykonawca, po wyborze oferty najkorzystniejszej został wezwany do podpisania umowy. W SIWZ mieliśmy, ze przed podpisaniem umowy przedstawi dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Czy jeżeli wykonawca to konsorcjum, to wystarczy jak dokument ubezpieczenia będzie wystawiony na jednego z konsorcjantów???

22

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel napisał/a:

Jest ok.


To znaczy, ze można w czwartek udzielić odpowiedzi i dokonać zmiany ogłoszenia o zamówieniu???

23

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ok smile

24

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A dlaczego nie?

25

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marta napisał/a:

jeśli odpowiesz w czwartek a otwarcie jest w poniedziałek to udzieliłas odpowiedzi na 4 dni przed składaniem ofert

Jakie 4 dni ??? Nie bardzo rozumiem, udzielam w czwartek, to drugi dzień przypada na sobotę...

A co z zapisem ustawowym, Art. 14 ust. 2 ustawy pzp mówi , jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Czy tu ma zastosowanie ten artykuł???