1 (edytowany przez Użytkownik111 2018-07-06 17:59:22)

Temat: Wpłata wadium z konta prywatnego, brak dowodu wpłaty wadium

Witam,
Proszę o pomoc w kwestii 2 problemów (przetarg prowadzony zgodnie z Ustawą PZP poniżej progów Unijnych), imiona i nazwiska są przypadkowe.

1 problem:
Wadium zostało wzniesione z osobistego konta bankowego tytułem płatności: Wadium na przetarg o nazwie: Blablabla.
Przykład: Jan Kowalski wpłacił z osobistego konta bankowego wadium a ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Usług Blablabla Jan Kowalski.
Czy wadium zostało prawidłowo wzniesione?

2 problem:
Ten sam oferent co wyżej nie załączył dowodu wzniesienia wadium. Dodam ze w SIWZ mam taki zapis:"Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) formularz oferty.....
b) kosztorys pomocniczy.....
c) oświadczenie dotyczące spełniania warunków....
d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z .....
e) dowód wzniesienia wadium
f) .......
g) .......
Czy należy odrzucić ofertę? (jest nie zgodna z SIWZ)

Z góry dziękuje za pomoc.

2

Odp: Wpłata wadium z konta prywatnego, brak dowodu wpłaty wadium

1. Wg mnie nie ma znaczenia kto wpłacił wadium, ważne że jest.
2. W przypadku wpłaty na konto liczy się data księgowania więc i tak będziesz potrzebował dokumentu z własnej księgowości. Nawet jeżeli on nie załączył potwierdzenia wpłaty, fakt zaksięgowania wadium wynika z twoich dokumentów. Jak dla mnie oferta jest ok i nie podlega odrzuceniu.

3

Odp: Wpłata wadium z konta prywatnego, brak dowodu wpłaty wadium

Jest tak jak pisze Olek

A poniżej jeszcze orzecznictwo:

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien wskazywać w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone. Przepisy art. 45 i 46 Pzp nie określają zasad wnoszenia wadium.

Tylko w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu art. 45 ust. 7 Pzp wymaga, aby wadium wnoszone w pieniądzu było wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zawarty w art. 45 ust. 1 Pzp zwrot, że zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, nie oznacza obowiązku wniesienia wadium wyłącznie przez wykonawcę. Taka interpretacja art. 45 ust. 1 Pzp wykluczałaby możliwość wniesienia wadium w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie znajduje zatem uzasadnienie twierdzenie, że wniesienie wadium jest skuteczne, jeżeli wadium wniesie wykonawca lub jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium może zatem wnieść inny podmiot. Wykonawca zlecając innemu podmiotowi (w tym również innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 22a Pzp) wniesienie w jego imieniu wadium nie ma także obowiązku udzielać mu w tym celu pełnomocnictwa, gdyż wniesienie wadium nie jest czynnością prawną lecz faktyczną.

W wyroku KIO 132/10 Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła stanowisko, że w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych brak jest podstaw, aby twierdzić że wniesienie wadium, o którym mowa w ustawie ma być osobistym świadczeniem wykonawcy. Nie wynika to przede wszystkim z ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem ustawa ta nie określa wprost przez kogo te wadium ma być zapłacone. Nie wynika to także z właściwości świadczenia, zwłaszcza że ustawodawca dopuszcza aby do zapłaty wadium w formie innej niż pieniężnej zobowiązywał się podmiot trzeci, a nie wykonawca.

Warto także zauważyć, że ustawodawca w art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp nie przewidział odrzucenia oferty w przypadku wniesienia wadium przez podmiot trzeci.

Pozdrawiam. wadialny

4

Odp: Wpłata wadium z konta prywatnego, brak dowodu wpłaty wadium

... e) dowód wzniesienia wadium dotyczy w głównej mierze gwarancji i innych potwierdzeń papierowych, wkład pieniądza jak wyżej pisane należy i tak zweryfikować na swoim koncie. Może się okazać, że wpłacił dzień wcześniej ale w godz. otwarcia nie zostało zaksięgowane i ....klapa.