1

Temat: brak równoważności PILNE

Zamawiający kupił skomplikowaną i bardzo drogą maszynę przemysłową. W opisie przedmiotu wymienił podzespoły konkretnego producenta bez dopuszczenia równoważności. Są to powszechnie stosowane podzespoły, dedykowane do przemysłu, wysoce bezawaryjne, mające ogólnie dostępny u nas serwis, jego kadra jest przeszkolona i doświadczona w ich obsłudze. A awaria i przestój tej maszyny to ogromne straty. Jakie argumenty byłyby najlepsze by przekonać kontrolę, że to musiały być  podzespoły akurat tej firmy i jednocześnie nie ograniczył konkurencji?

2

Odp: brak równoważności PILNE

Myślę że takie uzasadnienie najlepiej wskaże przeszkolona kadra pracująca przy obsłudze o której piszesz.

3

Odp: brak równoważności PILNE

Warto o tym pamiętać:

Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia produktów jest więc możliwe jedynie wyjątkowo. Warunkiem ich zastosowania jest w każdym przypadku ich użycia uzasadnienie tego faktu specyfiką przedmiotu zamówienia i jednoczesne wykazanie, że zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wystąpienie obydwu powyższych przesłanek musi nastąpić łącznie (koniunkcja) i musi zostać udowodnione przez zamawiającego.

Użyte w art. 29 ust. 3 Pzp sformułowanie ?chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń? oznacza obiektywną niemożność opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia, wynikającą z jego cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych.

Przepis art. 29 ust. 3 Pzp ma charakter przepisu lex specialis, oznacza to, iż w każdym przypadku, gdy zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi, to powinien tak postąpić. Jeżeli zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, niedopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych.

W publikacji Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że w każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewymagający ich wskazania, zamawiający powinien się do tego zastosować. Wynika z tego, iż zamawiający nie może używać ww. określeń w każdym przypadku, musi być w stanie wykazać, iż konieczność posłużenia się ww. określeniami spowodowana jest szczególnym rodzajem zamówienia lub niemożnością opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem obiektywnych cech jakościowych lub technicznych. Analiza dopuszczalności posłużenia się znakiem towarowym we wskazanych okolicznościach wymaga posiadania kompleksowej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia, a zatem wykracza poza ramy ogólnej interpretacji przepisów ustawy Pzp. Przepis art. 29 ust. 3 ustawy Pzp ma charakter przepisu lex specialis, oznacza to, iż w każdym przypadku, gdy zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi, to powinien tak postąpić.

To, że zamawiający kupił skomplikowaną i bardzo drogą maszynę przemysłową, jest bez znaczenia. Oczywiście szczerze życzę powodzenia

4 (edytowany przez GallAnonim 2018-06-29 18:02:57)

Odp: brak równoważności PILNE

1. Czy dotyczy kontroli środków unijnych? http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/615/1 - korekta poz. 20 tabeli: "Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych,patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i DOPUSZCZONO rozwiązania równoważne." - 25% ? wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%.
2. Czy mimo to, złożono więcej niż jedną ofertę? (czy była konkurencja?)
3. Czy jakiś wykonawca na etapie przetargu podniósł, że tak sformułowany opis przedmiotu zamówienia uniemożliwił złożenie oferty (zapytanie do siwz, odwołanie)?
4. Jaka jest wartość podzespołów do wartości całej maszyny (procentowo)?
5. Czy w całej siwz nie znalazło się choćby jedno zdanie, nawet bardzo ogólne o równoważności?
6. Czy na te podzespoły jest monopol?
http://www.it-professional.pl/archiwum/art,5775,opis-przedmiotu-zamowienia-najczesciej-popelniane-bledy.html
"Z drugiej strony, przedmiot zamówienia nie może być opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z kolei, aby doszło do opisania przedmiotu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, treść merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach rynkowych i gospodarczych (tj. w określonej sytuacji rynkowej) dochodzi do faktycznego MONOPOLU jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (MONOPOLU PODMIOTOWEGO) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (MONOPOLU PRZEDMIOTOWEGO) lub w ten sposób, iż opis przedmiotu zamówienia w inny sposób OGRANICZA DOSTĘP do zamówienia reprezentatywnej części uczestników rynku (wyrok KIO z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2852/13)."

Powodzenia!

5

Odp: brak równoważności PILNE

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0027/35982/Wyniki-kontroli-za-2016-r.pdf

str. 47

6

Odp: brak równoważności PILNE

Ciekawy wyrok w sprawie art. 29 ust. 3 Pzp:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/opis-przedmiotu-zamowienia-art-29-ust-3/uzasadnione-sa-zarzuty-strony-skarzacej-dotyczace-uzycia-w-opisie-zamowienia-systemu-operacyjnego-nazwy-microsoft-windows-7-prof

7

Odp: brak równoważności PILNE

Może się przyda wyrok III SA/Wr 82/14:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A4C0A1439