1 (edytowany przez Nero 2018-05-10 11:27:13)

Temat: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

Witam,mam pytanie:
1. czy Zamawiający może żądać dowodu wniesienia wadium?
2. na jaką okoliczność żąda się wniesienia wadium ? W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw do wykluczenia?

2

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

1) można
2) ani to ani to

3 (edytowany przez Nero 2018-05-10 11:52:46)

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

Czyli najlepiej nie wpisywać wymogu złożenia dowodu wniesienia wadium w rozdział SIWZ:  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ?
Daliśmy taki zapis:
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b)    spełniają warunki udziału w postępowaniu.
c)    wniosą wadium.

4

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

i dobrze

5

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

Dzięki smile

6

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

"Głównym celem żądania wadium jest umocnienie obowiązku podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Stanowi ono zabezpieczenie zapłaty określonej kwoty wchodzącej w miejsce obowiązku zawarcia umowy i zastępuje inne konsekwencje, jakie mógłby ponieść niewywiązujący się ze swoich obowiązków wykonawca na gruncie przepisów KC, tj. przymusowego dochodzenia zawarcia umowy lub roszczenia odszkodowawczego. (...) m.in. wadium stanowi swoiste odszkodowanie ryczałtowe."


... dla wadium najlepiej założyć osobny rozdział

7

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

Do Nero:

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie/wadium-w-przetargach-czesc-1-zamawiajacy-ma-prawo-zadac-gwarancji-wadialnych-w-oryginale

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-zatrzymanie/wadium-w-przetargach-czesc-2-zwrot-i-zatrzymanie-wadium

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie/wadium-w-przetargach-czesc-3-wnoszenie-i-formy-wadium

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie

8

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

wadialny napisał/a:

Do Nero:

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie/wadium-w-przetargach-czesc-1-zamawiajacy-ma-prawo-zadac-gwarancji-wadialnych-w-oryginale

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-zatrzymanie/wadium-w-przetargach-czesc-2-zwrot-i-zatrzymanie-wadium

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie/wadium-w-przetargach-czesc-3-wnoszenie-i-formy-wadium

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie

otóż to smile

9

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

Nero napisał/a:

Czyli najlepiej nie wpisywać wymogu złożenia dowodu wniesienia wadium w rozdział SIWZ:  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ?
Daliśmy taki zapis:
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b)    spełniają warunki udziału w postępowaniu.
c)    wniosą wadium.

wniosą wadium nie jest jednoznaczne z przedstawieniem dowodu
- pieniądz - sprawdzasz konto
- gwarancje są same w sobie i dowodem i wniesieniem

10 (edytowany przez GallAnonim 2018-06-22 19:42:37)

Odp: Na jaką okoliczność wymaga się wadium

Dobrze radzą dobrzy ludzie: odrębny rozdział siwz na wadium z instrukcją wniesienia wadium.
Możesz dopisać kopię wadium zaleca się dołączyć do oferty.

(Należy zauważyć, że po nowelizacji dodano w: art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 7b)    wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; - kiedyś to było przy wykluczeniu na podst. starego art. 24 ust. 2 pkt 2 "nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą" ) wink

Ponadto:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określa:
1)  rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Art. 25. 1 ustawy Pzp: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
1)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2)    spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
3)    brak podstaw wykluczenia
? zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych."

I nie ma tam nic o wadium.