1 (edytowany przez Nero 2018-04-27 12:24:04)

Temat: Usługi społeczne - ochrona pow. 30.000 ale poniżej 750.000

czy mogę zrezygnować z podziału zamówienia na części oraz zastosować kryteria ofert - cena brutt i nikt tego mi nie zarzuci?

2 (edytowany przez wadialny 2018-04-27 13:59:33)

Odp: Usługi społeczne - ochrona pow. 30.000 ale poniżej 750.000

Cena może być tylko jednym kryterium oceny ofert. W postępowaniu z art. 138o Pzp - zamawiający nie ma obowiązku stosowania art. 91 ust. 2a Pzp.

Natomiast zwrot ?udziela zamówienia w sposób niedyskryminujący? oznacza m.in. zakaz opisania przedmiotu zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu oraz opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty i opisu sposobu oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Należy zauważyć, że zamówienia na usługi społeczne również udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu. Natomiast nie wydaje się, by na podstawie art. 705 § 1 k.c. zamawiający (organizator postępowania) oraz wykonawca nie mogli żądać unieważnienia zawartej umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 138o Pzp, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Zachowaniem sprzecznym z prawem w rozumieniu tego przepisu jest jedynie działanie pozostające w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami. W orzecznictwie podkreśla się, że art. 705 § 1 k.c. wymaga dla jego zastosowania udowodnienia określonych w jego hipotezie okoliczności, które pozwalają na uwzględnienie żądania unieważnienia zawartej już umowy. Artykuł 705 § 1 k.c. nie znajdzie zastosowania, gdy wprawdzie zachowanie strony umowy zawartej w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 138o Pzp, jego uczestnika lub osoby trzeciej było sprzeczne z tymi przepisami, ale nie miało wpływu na wynik tego postępowania.

Niektórzy uważają, że działania zamawiającego polegające na niepodzieleniu takiego zamówienia w celu ograniczenia ubiegania się o zamówienie na usługi społeczne są niedopuszczalne, ponieważ ustawodawca jednak w art. 138o Pzp wyraźnie wymaga: ?udziela zamówienia w sposób niedyskryminujący?.

Jak bronić się przed kontrolą:

Proszę zapoznać się z wyrokiem z dnia 6 października 2017 r., KIO 1985/17.

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/protokol-postepowania/protokol-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-obowiazek-wskazania-powodow-niedokonania-podzialu-zamowienia-na-c

Skoro KIO uznała, że: 

Należy również zauważyć, że przepisy Pzp nie zawierają obowiązku podziału zamówienia na części.

Oznacza to, po pierwsze brak w przepisach Pzp normy o charakterze ius coges.

Po drugie, brak możliwości konwalidacji czynności polegającej na niedopuszczeniu składania w postępowaniu ofert częściowych przez organy rozpoznające środki ochrony prawej.

Brak bowiem obowiązku w tym zakresie powoduje, że nie sposób sformułować w tym zakresie zarzutu wobec zamawiającego. Argumenty te znajdują również potwierdzenie w motywie 78 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym ?Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.?

Mając na uwadze powyższe, zarówno przepisy dyrektywy 2014/24/UE, jak również przepisy Pzp, na skutek nie skorzystania przez ustawodawcę krajowego z nadanych mu treścią tej dyrektywy uprawnień w tym zakresie, nie konstytuują obowiązku podziału zamówienia na części. Przepisy części motywacyjnej oraz normatywnej dyrektywy zawierają jedynie postulat skierowany do Państw Członkowskich aby zachęcać podmioty zamawiające do podziału zamówienia na części celem ułatwienia udziału w zamówieniach małym i średnim przedsiębiorcom.

Jedyny obowiązek w tym zakresie odnosi się do konieczności wskazania w protokole postępowania uzasadnienia niedokonania takiego podziału.

To tym bardziej ma to zastosowanie w postępowaniu na usługi społeczne - art. 138o Pzp.

Oczywiście, jak kontrolujący to zrozumie.

3

Odp: Usługi społeczne - ochrona pow. 30.000 ale poniżej 750.000

Dzięki