Temat: szacowanie dostawy

witam,

Mamy przetarg nieograniczony na budowę biblioteki (szacunek. 6 mln zł) w tym dostawa mebli, krzeseł (szacunek 400 tys zł) oraz sprzęt elektroniczny (550 tys zł). Czy dostawę mebli i sprzętu elektronicznego szacować łącznie czy oddzielnie?

2

Odp: szacowanie dostawy

Źródło: https://www.portalzp.pl/top-tematy/poprawne-oszacowanie-wartosci-zamowienia-publicznego-pozwala-unikac-zarzutow-organow-kontroli-7588.html

Szacowanie wartości robót i dostaw realizowanych w jednym obiekcie ? zyskaj wskazówki eksperta i uniknij błędów
Przystępujemy do realizacji projektu, na który uzyskaliśmy dotację unijną w ramach RPO. Głównym przedmiotem prac są roboty budowlane. Przewidujemy dodatkowo realizację dostaw niezwiązanych z robotami budowlanymi, np. zakup komputerów i mebli. Projekt będzie realizowany jako tzw. ?inwestycja pod klucz? w formule zaprojektuj-wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wartość robót budowlanych przekracza 30.000 euro. Łączna kwota dostaw (komputerów i mebli) w sumie przewyższa 30.000 euro (ale osobno wartości tych przedmiotów nie przekraczają wspomnianej kwoty). Czy można bądź należy wyłączyć z PFU roboty budowlane i zlecić ich wykonanie zgodnie z ich  wartością?
Czy wolno dostawy komputerów i mebli, jako różne rodzajowo, potraktować odrębnie i zlecić w sposób przewidziany dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014?2020?)? Jak szacować tożsame dostawy, gdyby takie wystąpiły w omawianym przypadku? Czy należy szacować łącznie roboty budowlane z dostawami (komputery i meble) i w przypadku udzielania zamówienia w częściach, stosować dla każdej z nich procedury właściwe dla całkowitej wartości projektu? Wątpliwość bierze się stąd, że zarówno roboty budowlane jak i dostawy dotyczą jednego obiektu budowlanego.

Odpowiedź
Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego jest zakupem odrębnym od dostawy mebli oraz wykonania robót budowlanych. Jest to oczywiste choćby ze względu na brak możliwości wykonania tych działań przez jednego wykonawcę. W związku z powyższym wartość poszczególnych zamówień wskazanych w pytaniu można oszacować odrębnie przy zastosowaniu procedur właściwych dla wartości danego zakupu.

Wyjaśnienie

Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zakupami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak:
tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
tożsamość czasowa zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej) i
możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Powyższe zostało potwierdzone przez UZP w opiniach prawnych oraz interpretacjach dotyczących szacowania wartości zamówienia.

Konieczność rozważenia pojęcia ?jednego obiektu budowlanego? wystąpiłaby w sytuacji, gdyby:

projekt obejmował wykonanie robót budowlanych (oraz dostaw i usług niezbędnych do realizacji tych robót) rożnego rodzaju, jak również przedmiotem zamówienia była budowa kilku obiektów w rozumieniu Prawa budowlanego, ale funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane.

W takich przypadkach zamawiający musiałby zsumować wartości robót składających się na całe zamierzenie budowlane.

Wynika to z faktu, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5d ustawy Pzp przez obiekt budowlany rozumieć należy wynik całości robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS, istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych.

W przypadku gdy w omawianym projekcie wystąpią dostawy rodzajowo tożsame, ich wartość należy oszacować łącznie (oczywiście przy założeniach wskazanych w pierwszym akapicie odpowiedzi). art. 2 pkt 5d, art. 32, art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)